HKBU Library Hong Kong Baptist University – HKBU
Browse by » Course / Department

BIOL - Department of Biology

Course Code Course Name  Course Instructor     Entries  
BIOL 4027 Developmental Biology Zhao, Zhongying 3
BIOL 7150 Developmental Biology Zhao, Zhongying 2
BIOL 2026 Genetics Xia, Yiji 1
BIOL 2026 (1) Genetics Zhao, Zhongying 1
BIOL 1005 (1) Introduction to Biology Qiu, Jianwen 4
BIOL 3017 / BIOL 7110 Molecular Biology Zhao, Zhongying 3
EPHM 1112 MSc Dissertation 6
EPHM 7312 MSc Dissertation 26
BIOL 3025 Plant Physiology Xia, Yiji 3
EPHM 7070 Research and Environmental Monitoring Methodology Chung, Shan Shan 1